rabanim (9)

הגאון הרב חנוך אלבק שליט"א רב קהילת 'בית הכנסת המרכזי' רמת בית שמש ג'

rabanim (8)

הגאון הרב יוסף חיין לעווין שליט"א רב קהילת 'בני הישיבות' רמת בית שמש ג'

rabanim (7)

הגאון הרב אליעזר הכהן מאירוביץ שליט"א רב קהילת 'אהבת תורה' רמת בית שמש ג'

rabanim (6)

הגאון הרב ח"ז מלינוביץ זצ"ל ויבדל"א הגאון רב אלימלך קורנפלד רב קהילת הגר"א רמת בית שמש

הסכמת הרב יעקב חיים קליין

הגאון הרב יעקב חיים קליין שליט"א רב ואב"ד מושב יסודות

הסכמת הרב דזיאלאווסקי

הגאון הרב ברוך דזיאלובסקי שליט"א רב קהילת 'דרכי יצחק' רמת בית שמש ג'

הסכמת הרב גולדשטיין

הגאון הרב מרדכי גולדשטיין שליט"א רב שכונת 'משכנות יעקב' רמת בית שמש

הסכמה

הגאון הרב צבי הכהן דוידוביץ רב קהילת "חסידים" רמת בית שמש א'

איך נדע שילד
עבר תקיפה?

זכור!
לתגובתך יש משמעות עצומה.
אל תגיב סתם, היוועץ ופעל ברגישות.

קבל למייל את
"5 הכללים כיצד תזהה אם ילדך נפגע??"